---
Zoeken in Stadsdeel Zuid
Pad tot huidige pagina

Bomen en beleid

10 januari 2013

Op deze pagina vindt u informatie over het bomenbeleid en de bomenverordening.

Bomenbeleid Stadsdeel Zuid 2012

Het stadsdeel beschikt over een zeer fraai en gevarieerd bomenbestand. Om dat zo te houden is het Bomenbeleid Stadsdeel Zuid 2012 (PDF, 2.9 MB) opgesteld.

Het nieuwe bomenbeleid is gericht op:

 • het behoud van de hoogwaardige bomenstructuur;
 • het in stand houden van de diversiteit van het bomenbestand;
 • de bomen voldoende ruimte te geven, zodat ze tot volledige wasdom uit kunnen groeien;
 • (het ontwikkelen van) een duurzaam en beheerbaar bomenbestand.

In het bomenbeleid is onderscheid aangebracht in beleid (bevoegdheid van de deelraad) en beleidsregels (bevoegdheid van het dagelijks bestuur). Het bomenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • hoofdbomenstructuur;
 • ontwerp en ruimtelijke inrichting;
 • boombeheer;
 • regelgeving, vergunningverlening en handhaving.

Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012

In de Bomenverordening stadsdeel Zuid 2012 (PDF, 28 kB) staan de regels voor het kappen van bomen. Zoals wanneer er een vergunning moet worden aangevraagd voor het kappen van een boom. Daarnaast is er in de verordening uitgewerkt dat het stadsdeel een lijst van monumentale bomen opstelt. Ook staat er in de verordening hoe een boom op de lijst geplaatst kan worden.

Lijst met monumentale bomen

De lijst van monumentale bomen bevat honderden bomen zowel in de openbare ruimte als op privé-terreinen. De lijst van monumentale houtopstanden kan op aanvraag van bewoners worden aangevuld met bomen in de openbare ruimte en in de binnentuinen.

Criteria

De boom moet aan een aantal criteria voldoen om de status van monumentaal te krijgen. De boom moet:

 • Ouder zijn dan 50 jaar;
 • In een goede conditie verkeren (verval moet niet binnen 10 jaar te verwachten zijn);
 • Een toegevoegde waarde hebben (beeldbepalend, zeldzaam, van cultuurhistorische waarde, natuurwaarde).

Indienen aanvraag

Weet u een boom die aan bovenstaande criteria voldoet en die níet op de lijst staat? Dien dan een aanvraag in bij het stadsdeel. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert. Het dagelijks bestuur neemt een definitief besluit.

Wat betekent monumentale status boom voor eigenaar of omwonende?

De belangrijkste consequentie is dat er voor een monumentale boom in beginsel geen kapvergunning wordt verleend, tenzij er sprake is van onveiligheid, een noodtoestand of andere zwaarwegende belangen.

Voor het onderhoud van een particuliere monumentale boom kan de eigenaar een subsidie aanvragen. Het maximale subsidiebedrag is 50% van de kosten, met een maximum van €750,-. Voor het indienen van een subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier (PDF, 4.3 kB). In de subsidieregeling particuliere monumentale houtopstanden (PDF, 5.9 kB) vindt u een beschrijving van de werkzaamheden waarvoor u de subsidie kunt aanvragen en de te volgen procedure.

Contact

Wilt u meer weten over het bomenbeleid of de bomenverordening neemt u dan contact op met het stadsdeel, via telefoonnummer 14 020.