---
Zoeken in Stadsdeel Zuid
Pad tot huidige pagina

Handhaving en Veiligheid

15 januari 2015

Handhaving betekent letterlijk: het in stand houden van de wet- en regelgeving. Handhavers controleren dit en leggen zonodig boetes op. Hoewel handhavers allemaal hetzelfde uniform dragen, komt handhaving in verschillende vormen voor.

Voor en achter de gevel

De handhavers openbare ruimte (voorheen milieupolitie) controleren onder andere op de naleving van de Algemeen Plaatselijke verordening (APV), de Wet Milieubeheer en de Afvalstoffenverordening. Hier leest u meer over de gemeentelijke regelgeving. Zij houden zich onder meer bezig met het controleren van:

  • afval, grofvuil, dumpingen en lozingen.
  • vergunningen van objecten in de openbare ruimte zoals containers, steigers.
  • auto- en (brom)fietswrakken. Lees meer over fietswrakken.
  • evenementen op bijvoorbeeld geluidsvoorschriften en vergunningvoorwaarden.

Dagelijks, inclusief de zon- en feestdagen wordt er ook gehandhaafd op het terrassen- en uitstallingenbeleid, het Marktreglement en bijvoorbeeld het hondenbeleid. Meer over het hondenbeleid.

Handhavers openbare ruimte zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar (herkenbaar aan het BOA-insigne) en zijn net als de politie bevoegd om proces verbaal op te maken. Biedt u bijvoorbeeld op de verkeerde tijd of plek afval aan, dan riskeert u een boete. Meer over het aanbieden van afval leest u hier.

Bouw- en Woningtoezicht

Niet alleen in de openbare ruimte, maar ook achter de gevel wordt gehandhaafd. De inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht zien er op toe dat onder andere de Huisvestingswet en de Woningwet wordt nageleefd. Ook wordt er gecontroleerd op illegale bouw, achterstallig onderhoud en illegaal gebruik van gebouwen.

De inspecteurs zijn bereikbaar via 14 020. Zie ook: Wonen en Leefomgeving/Bouwen.

Handhavingsprogramma 2014

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft het Handhavingsprogramma 2014 vastgesteld. In dit programma staat beschreven waar in Zuid prioriteit aan wordt gegeven bij handhaving. Lees het Handhavingsprogramma 2014 (PDF, 1.8 MB).

Veiligheid

Een verloederd straatbeeld geeft mensen een onveilig gevoel. Een goed onderhouden straat draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. Mensen voelen zich dan prettiger. Iedereen moet zich op straat veilig kunnen voelen. Stadsdeel Zuid werkt nauw samen met gemeente, politie, justitie, jongerenwerk en bewoners aan een veilig stadsdeel. Cijfers wijzen uit dat stadsdeel Zuid steeds veiliger wordt. Lees ook over Meldpunt Zorg en Overlast.

Klachten en meldingen

De afdeling Handhaving en Veiligheid handelt veel meldingen en klachten af. Wilt u ook een melding doen of heeft u een klacht?

  • Meldingen openbare ruimte via het meldingenformulier.
  • Klachten over bedrijven kunt u melden via stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.
  • Horeca Overlast Telefoon (HOT) 020 421 4567. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
  • Overige klachten 14 020. Dit nummer is alleen bereikbaar tijdens kantooruren.